image
 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2521 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้มีโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ที่มีฝีมือละเอียดอ่อน และมีความประณีตสวยงามโดยมีเจตนาที่จะอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่เดิมมา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

SPONSORS
image
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
image
กระทรวงวัฒนธรรม
image
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
Powered by MakeWebEasy.com